කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

කාර්යාල අවකාශය

1
3
2

වැඩමුළුව

5
4
6

උපකරණ

6
3
1
4
2
5